قیمت مسکن در ایران تحت تأثیر چه عواملی است؟

قیمت مسکن در ایران؛ قیمت در هر بازاری از جمله مسکن برآیند عرضه و تقاضا است. با این وجود ویژگی‌های خاص مسکن شرایط تحلیلی آن را از سایر بازارها متفاوت می‌کند.

چه عواملی تعیین‌کننده قیمت مسکن است؟ گزیده‌ای از برنامه اقتصاد ایران در گذار از بحران(قسمت چهاردهم) با صادق الحسینی و علی مروی را در ویدیو مشاهده می کنید.