کف و سقف قیمت وام مسکن در میانه زمستان

قیمت وام مسکن؛ بالاترین و پایین ترین رکورد های قیمت وام مسکن در دو ماه ابتدایی زمستان در بهمن ماه به ثبت رسید. روند گرانی وام مسکن در انتهای این ماه نرخ سود را به ۲۱ درصد رساند. آیا این میراث گرانی به این ماه نیز منتقل می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، هزینه وام مسکن بالاترین حد زمستانی را در روز های واپسین خود ثبت کرد. در همین راستا نرخ سود وام مسکن در ۲۶ این ماه از ۲۱ درصد فراتر رفته و بیشترین رکورد خود را در تمام زمستان رقم زده است.

مقایسه رشد قیمتها در دو ماه نخست زمستان نشان از آن داشت که این هزینه در میانه دو ماه سپری شده از زمستان، همواره بیشترین رشد روزانه را ثبت می کرده است.به عبارت دیگر جهش قیمت ها در میانه این دوماه به طور مشترک بالاترین میزان را داشته است.

کف و سقف قیمت وام مسکن در میانه زمستان
اوراق تسهیلات بانک مسکن ابزاری است که متقاضیان خرید مسکن به واسطه آن از این بانک وام خریداری می کنند. با این عمل نیاز به ایستادن در صف نداشته و به طور سریعتری نیاز خود را مرتفع می سازند.

طبق قوانین، مجردین متقاضی وام درنهایت ۱۴۰ میلیون تومان و متاهلین می توانند ۲۴۰ میلیون تومان وام از بانک مسکن خریداری کنند. از آنجا که می توان به اعتبار هر ورق ۵۰۰ هزار تومان وام از بانک مسکن خریداری کرد بنابراین مجردین مجاز به سقف خرید۲۸۰ ورق و متاهلین تنها ۴۸۰ ورق خواهند بود.

ازاین طریق هزینه وام مسکن برای متاهلین و مجردین محاسبه می شود.

هزینه وام مسکن

این رقم برای مجردین درابتدای بهمن ماه ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که درانتها به ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. افزایش قیمت وام مسکن برای مجردین در طول یک ماه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

این محاسبات برای متاهلین نیز همین روند را داشته ولی با ارقام متفاوت.

در ابتدای این ماه قیمت وام مسکن برای متاهلین ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که با ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش در نهایت به ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

در اواخر بهمن ماه (۲۶ بهمن) رکورد بیشترین هزینه در این ماه برای وام مجردین و متاهلین ثبت شد که برای مجردین ۱۸ میلیون تومان و برای متاهلین ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.

 کمترین قیمت ثبت شده برای وام مسکن نیز به روز ۱۲ بهمن تعلق داشت که برای مجردین ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای متاهلین ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان محاسبه شد.

کف و سقف قیمت وام مسکن در میانه زمستان-مسکن رسام

روند صعودی رشد ماهانه قیمت ها در بهمن

رشد روزانه قیمت وام مسکن نشان از جهش قیمت ها در هر روز دارد مقایسه رشد قیمتها در بهمن و دی ماه بیانگر آن است که در میانه این دوماه یعنی تقریبا روزهای ۱۲ تا ۱۷ این ماه رشد اکثرا بیشترین افزایش قیمت رخ داده که مرز قیمت ها در هر ماه را جابجا می کند

پس از آن قیمت ها بارفتاری نوسانی به سمت پایین حرکت کرده اما هرگز به میزان نخست خود در ابتدای ماه نمی رسند.

مقایسه قیمت وام برای هر کدام از متقاضیان با موقعیت مشابه خود در ماه گذشته گویای رشد ماهانه قیمت در این مقطع مورد بررسی است.

 در همین راستا رشد ماهانه قیمت وام مسکن در بهمن ماه از ابتدا تا انتها روندی تقریبا صعودی داشته است.

 در آخرین روز بهمن با حد ۲۱٫۹ درصد بالاترین رشد ماهانه قیمت به ثبت رسیده است. این عمل نشان می دهد که در بهمن ماه قیمت وام مسکن به جز در میانه بهمن همواره مسیری گران تر از دی ماه را پیموده است.

این متغیر تنها در یک بازه ۵ روزه در میانه این ماه ارزانتر از ماه قبل شده و پس از آن با سرعت بالایی در حال گرانی بوده است.

بالاترین رشد در آخرین روز بهمن ماه نشان می دهد که میراث گرانی بهمن احتمالا به ماه بعد نیز منتقل شده و در ماه بعد شاهد گرانی بیشتری در این حوزه باشیم.

کف و سقف قیمت وام مسکن در میانه زمستان-مشاورین مسکن رسام

نرخ سود وام مسکن

متقاضیانی که از این طریق اقدام به دریافت وام مسکن می کنند باید برای این مبلغ دو هزینه را به بانک مسکن بپردازند. نخست هزینه ای که در قبال خرید وام مسکن پرداخته و دوم هزینه ای که در طول ۱۲ سال به بانک مسکن باز پرداخت می کنند.

در این صورت نرخ سود وام مسکن از مقدار اسمی آن فاصله خواهد داشت و چون این رقم برای متقاضیان وام به قیمتی که آنها در ازای دریافت وام مسکن می پردازند بستگی مستقیم دارد پس روندی مشابه با قیمت وام در این ماه را خواهد داشت.

کف و سقف قیمت وام مسکن در میانه زمستان-رسام
در همین خصوص کمترین نرخ سود وام مسکن از ابتدای پاییز تا پایان بهمن در میانه این ماه به ثبت رسید که برابر با ۲۰٫۲ درصد بود.

بالاترین نرخ سود ثبت شده در این ماه نیز در حد ۲۱٫۲ درصد بوده و در ۲۶ بهمن ماه رقم خورده است. این روند تا پایان بهمن نیز ادامه پیدا کرده و در حد ۲۰٫۹ درصد ثابت مانده است.